Bestuurdersaansprakelijkheid

Een stringente wetgeving in combinatie met de inperking van de bescherming door de (management)vennootschap maakt dat u als bestuurder steeds meer risico loopt om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. De verdediging van een derde zal steeds vaker de vennootschap zowel als de bestuurder dagvaarden om de kans op succes te verhogen. Om uw privé-vermogen te vrijwaren kan u beroep doen op een polis bestuurdersaansprakelijkheid.

Uw bestuursdaden zouden zowel schade kunnen berokkenen aan uw vennootschap,als aan derden via diezelfde vennootschap. Meerdere partijen kunnen bijgevolg een claim indienen; mede-aandeelhouders, werknemers, de overheid, leveranciers, curatoren,…

Aangezien bestuurders en managers in sommige gevallen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, kan een fout van een van hen financiële en persoonlijke gevolgen hebben voor de anderen, die correct gehandeld zouden kunnen hebben. Een sterke en volledige dekking kan het vertrouwen dat vereist is om samen te kunnen werken helpen opbouwen.

De polis bestuurdersaansprakelijkheid verdedigt in eerste instantie de bestuurders van een vennootschap of vzw vanaf het moment dat er een tegenpartij schade claimt omwille van bestuursfouten. In tweede instantie vergoedt de polis ook de schade waarvoor de bestuurder aansprakelijk gesteld wordt.