Algemene Voorwaarden

De volledige inhoud, de lay-out of elk ander element van deze website valt onder de bescherming van het internationaal auteursrecht. Bijgevolg is het uitdrukkelijk verboden deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen of te wijzigen, in welke vorm en met welk middel dan ook. Hoewel we deze website zeer zorgvuldig hebben gecreëerd, is het mogelijk dat de informatie en de diensten op deze website verouderd of onjuist zijn. Daarom wijzen we elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van deze website of het mogelijke gebruik ervan.

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Ons kantoor kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Ons kantoor kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan publicitaire boodschappen bevatten met algemene informatie over verzekeringsproducten. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is gratis beschikbaar bij ons kantoor.  Op deze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel info@ombudsman.as